Có bác nào biết về cách thiết lập danh mục đầu tư mà dùng mô hình chỉ số đơn (Single-index model).Có tài liệu liên quan đên mô hình này thi cho em xin.