Chào các bạn,

Tôi đang tắc ở đoạn này: Quy Chế Đăng Ký, Lưu Ký, BÙ Trừ và thanh toán chứng khoán (QD 60/2004/QD-BTC) quy định 1 đống các loại tài khoản mà tôi không hiểu rõ lắm các quy trình của các tài khoản này. Mong các bạn giúp đỡ.

Điều 19:

§iÒu 19. Tµi kho¶n l­u ký chøng kho¸n cña
thµnh viªn l­u ký [/b]1.
Tµi kho¶n l­u ký chøng kho¸n bao gåm:a)
Tµi kho¶n chøng kho¸n giao dÞch;b)
Tµi kho¶n t¹m ngõng giao dÞch;c)
Tµi kho¶n cÇm cè;d)
Tµi kho¶n bï trõ thanh to¸n chøng kho¸n;e)
Tµi kho¶n söa lçi giao dÞch;g)
Tµi kho¶n chê rót;h)
C¸c tµi kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt.Tôi không hiểu cái tài khoản g) là cái gì, và ngoài ra: trong các quy trình của công ty chứng khoán, quy trình nào sẽ động tới các tài khoản này?

Mong các bạn giải thích, và ai có file quy trình nghiệp vụ của bất kì công ty chứng khoán nào thì cho tôi xin với. email: amsterdam.budapest.hanoi@gmail.com

Cảm ơn các bạn.