Một số bạn qua pm hỏi lặp lại câu hỏi về cáchgán màu xanh - đỏ cho khối lượng giao dịch (volume bars) tùy vào giá hôm nay lớn hơn,bằng, hay nhỏ hơn giá hôm qua. Tôipost lên đây luôn để các bạn tham khảo.


Lưuý theo cách này, nếu hôm nay tăng giá so với hôm qua thìmàu xanh, giảm so với hôm qua thì màuđỏ. Nếu bằng hôm qua thì gán màu của hôm qua (thay vì gán màu xanh, như vậy hợp lý hơn về PTKT).


Trước tiên cần tạo 2 indicators, đặt tên giả sử là volume - green bars và volume - red bars.


Đối với "volume - green bars" sử dụng code sau:


direction:=C-Ref(C,-1);


direction:=ValueWhen(1,direction<>0,directio n);


(direction>0)*V

Đối với "volume -red bars" sử dụng code sau:


direction:=C-Ref(C,-1);


direction:=ValueWhen(1,direction<>0,directio n);


(direction<0)*V


Sau đó trong cửa sổ vẽ đường volume, thay vì kéo Volume từ Indicators Quicklist thì kéo đường volume - green bars, gánmàu xanh, định dạng bars thay vì lines.Sau đó kéo đường volume - red bars, gánmàu đỏ.Lưu ý cả 2 trong cùng một cửa sổ con.